samen kom je verder!

Een fijne leefomgeving reikt voorbij je werkplek, je kamer, je voordeur. Het is de collectieve (be)leefruimte waarin je anderen ontmoet. Je kunt bijdragen aan die ruimte, en daarmee het verschil maken. Een fijne gedeelde leefomgeving is van onschatbare waarde voor jouw en andermans welzijn.

Sámen aan de slag. Ik breng mensen, initiatieven en processen bij elkaar omdat dit méér oplevert dan individuele acties. Ingewikkeld, complex? Het wordt pas complex als je niet met elkaar in gesprek gaat, afstemt. Door elkaar vast te houden, houd je elkaar overeind, en bereik je je doel.

Kans tot verbinding is overal. Of het nu gaat om de inrichting van je nieuwe kantoor, het aangezicht van de straat, de nieuwbouw op de hoek of de dorpsuitbreiding:  het maakt deel uit van je leefwereld. Ik ondersteun planprocessen waarin sámen wordt nagedacht. Doe je mee?

Op interactieve wijze ga ik op zoek naar gedeelde waarden. Door te presenteren, bevragen, luiteren en doorvragen. Ik maak daarbij gebruik van mijn ervaring met vergelijkbare processen, en hanteer mijn schetsvaardigheid om te documenteren. Met verrassende uitkomsten, en nieuwe perspectieven.

Leg (zelf) de verbinding. Als buurtbewoner heb ik dat mogen ervaren met mijn initiatief voor een wijkverduurzamingscampagne in een economisch lastige tijd. Wat ik in gang zette, leidde tot een van de meest succesvolle landelijke verduurzamingscampagnes van 2014. Een waardevolle ervaring.

Met mijn netwerk breng ik opgaven, mensen en kansen met elkaar in verbinding vanuit door mij herkende meerwaarde. Zo help ik betrokkenen op weg en ontstaan mooie samenwerkingen. Met resultaten die je eigen mogelijkheden én verwachtingen overtreffen.

Projectselectie

Geworteld Wonen

In de Randstad wonen in een huis naar jouw wensen en met veel ruimte om te tuinieren. Op de plek van de voormalige Buitenplaats Sion in RijswijkBuiten beheren bewoners van ‘de Warmoestuin’ een modern landgoed van ruim anderhalve hectare. Het project werd onder de naam ‘Geworteld Wonen’ door INBO en BeyondNow opgezet: ik maakte deel uit van het kernteam. In nauwe samenwerking met de groeiende groep belangstellenden is het plan stapsgewijs van initiatief tot verkoopstukken, van verkaveling tot woonwensen, van tuinontwerp tot schuurindeling, realiteit geworden. Het is er heerlijk wonen. Iedere bewoner – van jong tot oud – draagt zijn/haar steentje bij. Een zeer geslaagd voorbeeld waarin je door samenwerking wensen verwezenlijkt, en verder komt dan alleen.

 

Ik was nauw betrokken bij de hele ontwikkeling, van concept tot detail, en vertaalde als ‘huisarts’ in gesprek met de huishoudens, hun woonwensen in de ontwerpen van 47 unieke woningen en appartementen.

 

Van schets tot realisatie: 2012-2019

Projectarchitect@INBO

Leefbare Dorpen - samen puzzelen

2321-20240327-PR

Net als elders in het land speelt ook op het Friese platteland de woningnood aan de beide uiteinden van de woon carrière. Jongeren willen in het dorp, hun sociaal maatschappelijke context, blijven wonen en een gezin stichten. Ouderen – geworteld in hun woonplek – willen niet hun huis én dorp de rug toekeren ten bate van een gelijkvloerse woning met minder tuin. Door het ontbreken van passende woonruimte vindt er geen doorstroming plaats.

Ik ben betrokken bij diverse initiatieven waar partijen als een particulier, plaatselijk belang of een ontwikkelende bouwer – zich het lot van de leefbaarheid van een dorp aantrekkend – op zoek zijn naar een oplossing. Door breed in gesprek te gaan met betrokkenen (participatie) en actief te schetsen aan de mogelijkheden worden woorden, ideeën en wensen een stukje concreter. De inzichten die dit oplevert vormen de katalysator voor het onderzoeken van de haalbaarheid van planvormingen als ook een ruggensteun voor het gesprek met woningcorporaties en overheid. IN een dorp in midden-Friesland werk ik op dit moment aan de herontwikkeling van een vrijkomende horecalocatie tot kleinschalig wonen voor jongeren en ouderen. Elders adviseer ik een ontwikkelaar in een proces waar men mét de dorpsbewoners tot een gebalanceerde mix van woningen wil komen vóór die dorpsbewoners. Ik deelde mijn visie met een Plaatselijk Dorpsbelang en gemeente over een ‘schuifpuzzel’ om leegstand, woningbehoeften, verpaupering en voorzieningenbehoud te combineren door meerdere ‘dossiers’ in een dorp met elkaar te verbinden in plaats van separaat – met hoge kosten en inefficiënt – op te lossen. 

Ingewikkeld? Tijdrovend? Kwetsbaar? Juist door sámen te werken bereik je meer. Met de leefbaarheid van de kleine kernen in het vizier, samen puzzelen!

Uitbreiding StanislasCollege

Om de groei van haar leerlingenaantal op te vangen, betrok het Stanislascollege in Rijswijk een leegstaande bedrijfsruimte bij de in de nabijheid gelegen, bestaande school. In nauw overleg met de docenten is de hoge en langwerpige ruimte ingericht met een drietal praktijkruimten: een winkel, een productielocatie en een fietswerkplaats. Vanuit bestaande opvattingen van afsluitbare lokalen is hier al pratende gekomen tot juist een open opstelling met roomdividers. Dit blijkt enorm goed te werken: letterlijk ruimte laten biedt de leerlingen figuurlijk zelfstandige ontwikkelruimte. De ruimte heeft een positief effect op het gedrag van deze ‘aanwezige’, specifieke doelgroep. Hun bijdrage aan de verbouw –  de leerlingen bouwden onder begeleiding van een leermeester de modulaire, circulaire roomdividers – heeft de verbondenheid met de onderwijsomgeving versterkt en past naadloos in het curriculum van de praktijkschool.

 

Waar een klein project groots kan zijn in haar opbrengst.

 

Ontwerp & oplevering: 2017-2018

Projectarchitect@INBO

Aanpak Herenweg kom Oosterzee

Op initiatief van Plaatselijk Belang Oosterzee hebben we met vijf dorpsbewoners de Werkgroep Aanpak Herenweg gevormd. Doel: de aanpak van de door ons dorp lopende provinciale weg (N924) agenderen. De in slechte staat verkerende weg is onveilig. Samen met de stoepen en de vervallen aankleding doet ze afbreuk aan het aangezicht van Oosterzee.

We organiseerden twee inloopavonden voor onze dorpsbewoners om Zorgen, Wensen én Ideeën op te halen en te vertalen naar schetsen die we met de Gemeente aan de Provincie gaan aanbieden. De eerste inloopavond werd ondanks het slechte weer heel goed bezocht. Aan de hand van posters en foto’s hebben we veel input opgehaald over Identiteit, Veiligheid en Aankleding. Zelf vertaalde ik ter plaatse de opmerkingen naar schetsen. De opbrengst hebben we vertaald naar input voor de kernopgave. Tijdens de 2e inloopavond koppelden we de opbrengst en de resulterende schetsvarianten terug naar onze dorpsgenoten. 

Het was de bedoeling de resultaten te delen met de Provincie om de urgentie onder haar aandacht te brengen. Echter is de Provincie onlangs zelf in beweging gekomen, en wordt nu een werkgroep van stakeholders gevormd om de hele Herenweg aan te gaan pakken. Namens Oosterzee zal ik zitting nemen in deze groep.

De heringerichte Herenweg gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, het welzijn én de identiteit van Oosterzee en haar inwoners. 

2023 – 

Werkgroeplid Herenweg, Oosterzee

Website Plaatselijk Belang Oosterzee